Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Konstantynowie

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, 21-543 Konstantynów

 

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie zobowiązuje się zapewnić dostępność serwisu gopskonstantynow.naszbip.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu https://gopskonstantynow.naszbip.pl/

Data publikacji strony internetowej: 06-10-2021 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 06-10-2021 r.

Stan dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-02-08. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp przewinięcie strony w górę
 • PgDn - przewinięcie strony w dół
 • Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home - przejście na górę strony
 • End - przejście na dół strony

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej gops.konstantynow@wp.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 • sposób kontaktu,
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2, 21-543 Konstantynów. Do budynku prowadzą schody usytuowane od ulicy Kard. St. Wyszyńskiego. Wejście do budynku oznaczone jest tabliczkami informacyjnymi z nazwami instytucji.

Z uwagi na trwające obecnie prace budowlane w obrębie budynku, udostępnione zostało także wejście do budynku od strony ulicy Janowskiej przez Urząd Gminy w Konstantynowie.

Wszystkie pomieszczenia GOPS znajdują się na jednej kondygnacji budynku (parter).

Dla osób na wózkach dostępny jest podjazd, który usytuowany jest od strony wewnętrznego parkingu jednostki. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w części budynku gdzie znajduje się Urząd Gminy.

Przed budynkiem znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Drugie miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane jest za budynkiem GOPS, na wewnętrznym parkingu w bezpośrednim sąsiedztwie podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Można skorzystać z pomocy pracownika Urzędu Gminy, przeszkolonego w zakresie języka migowego.

Załączniki:

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Utworzono dnia 19.10.2021, 14:31
Deklaracja dostępności - stan na 01.01.2021 r.

Informacje

Liczba wyświetleń: 264
Utworzono dnia: 07.10.2021

Historia publikacji

 • 08.02.2023 09:33, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 17.03.2022 09:20, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 17.03.2022 09:18, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności