Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Konstantynowie

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, 21-543 Konstantynów

 

Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2, 21-543 Konstantynów.
 2. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Gminny Ośrodku Pomocy SpołecznejPan Paweł Kamola, za pomocą adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl
 3. Administrator danych osobowych – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następującym celu:
 1. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na GOPS Konstantynów;
 2. realizacji umów zawartych z kontrahentami/interesantami GOPS Konstantynów;
 3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści tej zgody.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w w/w celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z GOPS Konstantynów, przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Kierownik GOPS w Konstantynowie.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu poniżej przedstawione uprawnienia:

a)           prawo dostępu do danych osobowych, w tym również prawo do możliwości uzyskania kopii tych danych;

b)          prawo do żądania sprostowania (modyfikacji/poprawiania) danych osobowych, w przypadku, gdy dane te są nieprawidłowe bądź niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych, w związku z czym nie ma innej podstawy prawnej dla przetwarzania tych danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów obowiązującego prawa;

d)          prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującym prawem, natomiast osoba, której dane dotyczą, jest przeciwna usunięciu danych, składając żądanie ograniczenia ich przetwarzania,

- Administrator uzna, że nie potrzebuje już danych dla realizacji celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia swoich roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)           prawo do przenoszenia danych, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;                                                          

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w GOPS Konstantynów, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Informacje

Liczba wyświetleń: 195
Utworzono dnia: 07.10.2021

Historia publikacji

 • 06.04.2022 11:40, Administrator
  Edycja strony: Klauzula informacyjna RODO
 • 30.03.2022 13:12, Administrator
  Edycja strony: Klauzula informacyjna RODO
 • 07.10.2021 13:33, Administrator
  Edycja strony: Klauzula informacyjna RODO